РЕШЕНИЕ№ 15-778-1/09.04.2015г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 15-778-1/09.04.2015г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за

провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под

наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на

следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НСК
„Диана”, гр. София:


 

І. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”1, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

1.      НСК „Диана”1, апартамент №23, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 301 лева без ДДС.

2.      НСК „Диана”1, апартамент №31, ет.3,площ от 66.98 кв.м.,гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.


3.      НСК „Диана”1, апартамент №33, ет.3, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.


4.      НСК „Диана”1, апартамент №43, ет.4, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.


5.      НСК „Диана”1, апартамент № 51, ет. 5, площ от 66.98 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.


6.      НСК „Диана”1, апартамент №72, ет.7, площ от 68.98 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 290 лева без ДДС.

7.      НСК „Диана”1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66.98 кв.м.,гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 265 лева без ДДС.


8.      НСК „Диана”1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71.77 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС

9.      НСК „Диана”1, апартамент № 1004, ет. 10, площ от 71.77 кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС

10.  НСК „Диана”1, апартамент № 1301, ет.13, площ от 66.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 264 лева без ДДС.

11.  НСК „Диана”1, апартамент № 1602, ет.16, площ от 68.98кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 272 лева без ДДС.

12.  НСК „Диана”1, апартамент № 1604, ет.16, площ от 71.77кв.м., гр.София, ул. „Никола Габровски” № 1, начална месечна наемна цена от 281 лева без ДДС

 

II. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”II, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 

1.      НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет.2, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.


2.      НСК „Диана” 2, апартамент № 31, ет. 3, площ от 66.98 кв.м.,гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.


3.      НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

4.      НСК „Диана” 2, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.


5.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1204, ет. 12, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.


6.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС.


7.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1304, ет. 13,площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС


8.      НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14,площ от 71.77 кв.м., гр. София, ул. „Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 285 лева без ДДС


 

ІІІ. ДРУГИ ОБЕКТИ ЧАСТ ОТ НСК „ДИАНА”, ГР. СОФИЯ, КВ.”ДИАНАБАД”

1.     

Помещение за фитнес, ведно с кафене с площ от 218 кв.м.,намиращи

се в Покрит плувен басейн- Диана, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола
Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 780 лв. без ДДС.


2.     

Офис на ниво три с площ от 40кв.м., разположен на Южни

трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, начална
месечна наемна цена от 280 лв. без ДДС.


3.     

Склад /постройка към сградата/ с площ от 87 кв.м.,

разположен на Южни трибуни в НСК „Диана”, гр. София, кв. „Дианабад”, ул.
„Никола Габровски” №1, начална месечна наемна цена от 450 лв. без ДДС.


В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти

може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица,

включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат
задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.


 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10.30ч. до 16.30ч., от 20.04.2015г. до 05.05.2015г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 20 /двадесет/ лева, без ДДС.

            Депозит следва да се внесе най-късно до 17.30 ч. на 05.05.2015г., включително, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

            Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС “Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки
делничен ден, от 9.30ч. до 17.00ч., от 20.04.2015г. до 04.05.2015г ., включително.


       Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

       Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус. Документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17.30ч., на 07.05 .2015 г ., включително.


            Подадените пликове на кандидатите се разпечатват и разглеждат по допустимост в Заседателната зала на 11.05.2015г. в 10:30 часа, а на 15.05.2015г. в 10:30ч. се отварят ценовите оферти на участниците в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Класирането ще бъде обявено на страницата на  Internet страницата на дружеството - http://www.nsb.bg/">www.nsb.bg и чрез обявление залепено на обекта, от комисията на 18.05. 2015г. и следва да се сключат договори от 19.05.2015 до 25.05.2015г.включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на неспечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.


       Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 18.05.2015 в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” №38

      

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, в сградата на НС “Васил Левски”, сектор “А”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 20.04.2015г . до 0 4 .05.2015г. и на Internet страницата на дружеството - www .nsb .bg.


                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти предмет на настоящето Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно по допустимостна 29.05.2015г. в Заседателна зала в 10:30ч.и на 01.06.2015г.се отварят ценовите предложения на участниците.Оглед, внасяне на депозит, покупка на т ръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 9.30ч. до 17.00ч., от  20.05.2015г. до 28.05.2015г., включително на горепосочените за целта места.


Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД, всеки присъствен делничен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 20.05.2015г. до 28.05.2015г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - http://www.nsb.bg/">www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Документи:

Декларация за домашен любимец

Решение открит търг

Декларация изтегляне на депозит

Заявление

Общи условия за провеждане на търг

Декларация за извършен оглед

Примерен договор за наем

Закупуване тръжна документация