РЕШЕНИЕ№ 15-1379-1/26.06.2015г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 27.07.2015г./Архив/

РЕШЕНИЕ№ 15-1379-1/26.06.2015г. за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание на 27.07.2015г.

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на НС „Васил Левски”, гр. София НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

1.        Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 825,20 кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „В”, ниво 1 и ниво 2, начална месечна наемна цена от 5200 лева без ДДС.

2.        Площи от пространствената конструкция на НС „Васил Левски”, за инсталиране на оборудване на мобилен оператор, с обща площ от 38 кв.м., находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, начална месечна наемна цена от 3700 лева без ДДС.

3.        Помещения за офиси, представляващи група от два обекта, както следва: 

- № 3, сектор „Б”, ниво 3, с площ 56.25 кв.м.;

 

- № 4, сектор „Б”, ниво 3, с площ 56.04 кв.м.,

 

находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, начална месечна наемна цена 1900 лв. без ДДС.

 

4.        Тренировъчна зала № 2, отредена за баскетбол, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 804,34 кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”, ниво 1, начална месечна наемна цена от 2800 лева без ДДС.

 

5.        Помещение за офис под вход № 26, с площ 44.50 кв.м., находящо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”, начална месечна наемна цена 185 лв. без ДДС.

 

6.        Помещение за фотолаборатория, с площ от 54 кв.м., находящо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, начална месечна наемна цена 340 лв. без ДДС.

 

 

  7.        Тренировъчни зали, представляващи група от два обекта, както следва:

 

- Зала № 1Б, сектор „Б”, ниво 3;

 

- Зала № 2Б, сектор „Б”, ниво 3,

 

с обща площ от 614,80 кв.м., находящи се гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС

„Васил Левски”, начална месечна наемна цена 4500 лв. без ДДС.

 

 

 8.        Помещение за офис, бивш магазин за спортни стоки, с площ 42 кв.м., находящо се в гр.

София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 2, начална месечна наемна цена 340 лв. без ДДС.

 

 

 9.        Спортна зала № 3Б, с площ от 300 кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, начална месечна наемна цена 1400 лв. без ДДС.

 

 

 10.    Спортна зала № , с площ от 105,17 кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Г”, начална месечна наемна цена 1000 лв. без ДДС.

 

 

 11.    Спортна зала № 8Б, с площ от 144 кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, трето ниво, начална месечна наемна цена 3000 лв. без ДДС.

 

 

 12.    Част от бивш възстановителен център № 14, а именно помещение № 5,  помещение № 6, помещение № 7 и помещение № 8, с обща площ от 31,38 кв.м., находящи се гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Г”, начална месечна наемна цена от 200 лв. без ДДС.

 

 13.     Помещение за офис № 14Б, с площ 25 кв.м., находящо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 2, начална месечна наемна цена 245 лв. без ДДС.

 

 14.    Помещения за офиси, представляващи група от два обекта, както следва:

 

- № 3, сектор „В”, ниво 4, с площ 32 кв.м.;

 

- № 4, сектор „В”, ниво 4, с площ 40 кв.м.,

 

находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, начална месечна наемна цена 500 лв. без ДДС.

 

 

  15.    Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, с площ от 30 кв.м., ведно с помещение за разполагане на техника с площ от 32,56 кв.м., с обща площ от 62,56 кв.м., находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор В, ниво 4, начална месечна наемна цена 6100 лв. без ДДС.

 

 

 16.    Част от покривното пространство на НС „Васил Левски”, с площ от 42,25 кв.м., ведно с допълнителни площи от 12,50 кв.м., 14,95 кв.м. и 4 кв.м., за разполагане на техника, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор В, ниво 4, начална месечна наемна цена 7200 лв. без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                   Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 01.07.2015г. до 17.07.2015г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. 

                 Най-късно до 17:30ч. на 17.07.2015г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

                 Тръжната документация се закупува и получава на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр.София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „ Васил Левски”, сектор „А” - деловодство, всеки делничен ден, от 0 9 : 30ч. до 17 : 00ч., от 01 . 07.2015г. до 16.07.20 1 5 г ., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

 

                 Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17 : 30ч., на 22.07.2015 г ., включително.

 

 

                 Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 27.07.2015г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                Ръководителят на звено НС „Васил Левски”, където се намират обектите, предмет на

процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 01.07.2015г. до 17.07.2015г. и на Internet страницата на дружеството - http://www.nsb.bg/">www.nsb.bg 

Класирането ще бъде обявено на страницата на Internet страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обекта, от комисията на 03.08.2015г. и следва да се сключат договори от 04.08.2015 до 21.08.2015г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 04.08.2015г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор„А”. 

 

 

 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 08.09.2015г. в Заседателната зала в 10:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на т ръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 0 9 : 30ч. до 17 : 00ч., от 24 . 08.2015г. до 04.09.20 1 5 г ., включително на горепосочените за целта места.

 

  Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 24.08.2015г. до 04.09.2015г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството - http://www.nsb.bg/">www.nsb.bg
 

 Допълнителна информация: от Отдел “Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Документи:

Проект договор

Писмо

Декларация оглед

Декларация депозит

Протокол

Общи условия

Решение

Заявление