Промяна на датата за разпечатване на подадените пликове за участие в търг, обявен с решение № 14-109-1/16.01.2014г., от 28.01.2014г. /Архив/

З А П О В Е Д

№...............................

На основание чл. 24, ал. 2 от Устава на „НСБ”  ЕАД,

 

ИЗМЕНЯМ решение № 14-109-1/16.01.2014г.

 

Изменям датата за разпечатване на подадените пликове за участие в търг, обявен с решение № 14-109-1/16.01.2014г., от 28.01.2014г. в 10.30 часа на 31.01.2014г. в 10:30 часа в стая №3 в закрито заседание на Комисия, на която е възложена тази задача.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрола върху изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

                                        Изпълнителен Директор:..................................

                                                                                 /Марио Примджанов/