Обява търг 13/04/2007г./Aрхив/

СЪОБЩЕНИЕ № 160205/13.04.2007

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД “Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, на следните обекти: I. За срок от 10 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции 1. Помещения за ресторант на две нива, Iво, с площ-240 кв.м. и ІІо ниво, с площ-540 кв.м. находящо в гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, на НС “Васил Левски”, сектор - В, при начална месечна наемна цена - 2 600,00 евро, без ДДС; 2. Помещение за кафе, с площ – 103 кв.м.; с прилежащи площи-150 кв.м., открита бетонова площадка, с площ- 1600 кв.м., както и един тенис корт, всички находящи се в гр. София, Борисова градина, СК “Сердика”, всички обекти заедно, при обща, начална, месечна, наемна цена – 600,00 евро, без ДДС; 3. Национална гребна база “Средец”, находяща се в гр. София, район Панчарево, Панчаревско езеро, включваща: помещения за ресторант, помещение за фитнес зала, хангари за лодки, работилнца, складове, и др., всички обекти заедно, при обща, начална, месечна, наемна цена – 4300,00 евро, без ДДС; 4. Национална гребна база “Пчелина”, находяща се в землището на с. Калища, община Ковачевци, област- Перник, включваща: терен с площ от 60 дка; бунгала; хангари; спортни терени; и др.; при обща, начална, месечна, наемна цена за цялата база – 1000,00 евро, без ДДС; II. За срок от 3 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции 5. Помещение за кафе-аператив, с площ-46,00 кв.м., и прилежаща към него тераса-32.4 кв.м., находящо се в гр. София, ул. Хайдушко изворче №28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена – 310,00 Евро., без ДДС; 6. Помещение за търговска дейност, с площ-154 кв.м., и прилежаща тераса, с площ-72 кв.м., находящи се в гр. София, НСК”Диана”, “Южни трибуни”, при начална месечна наемна цена –820,00 евро, без ДДС; 7. Помещение за ресторант, и обслужващи помещения, бивш ресторант “Коне в почивка”, находящи се в гр. София, ул. Хайдушко изворче №28, КСБ “Хан Аспарух”, при обща, начална месечна наемна цена – 800,00 евро, без ДДС; 8. Помещение за ресторант, и обслужващи помещения, бивш ресторант –Ранчо”, с площ от 181 м2 и прилежаща тераса с площ от 57 м2, находящи се в гр. София, ул. Хайдушко изворче №28, КСБ “Хан Аспарух”, при обща, начална месечна наемна цена – 440,00 евро, без ДДС; В конкурса могат да участват търговци, регистрирани по Търговския закон, с изрично посочен предмет на дейност по фирменото дело: търговия със спортни стоки и съоръжения и/или хотелиерство и/или ресторантьорство. За обектите от т.1 до т. 4 включително, допълнителен критерий е да докажат оборот за предходната финансова година, свързан изключително с някои от посочените дейности не по-малко от 150 000, 00 лева. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. най-късно до 02.05.2007 г., срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 02.05.2007 г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува и получава в касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., до 02.05.2007 г. Депозитът се заплаща в касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик до 17.30 ч. на 02.05.2007 г. в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект. Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

 

Документи:

Suobshtenie.doc