Обява търг с тайно наддаване 29/05/2008г. /Архив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 15.05.08..26.05.08..29.05.08/12.05.2008 г. за провеждане на търг с тайно наддаване

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок до 3 г., срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти: - помещения /вкл. апартаменти и стаи от апартаменти/, находящи се, гр. София, ж.к. “Дианабад”, НСК ”Диана”, блок 1:  1. помещение за търговска дейност, с площ от 9.80 кв.м., находящо се на партерния етаж на “Диана” 1, при начална месечна наемна цена от 100 Евро, без ДДС;  2. апартамент №62, находящ се на 6 етаж, с площ от 68.79 м2, при начална месечна наемна цена от 250 Е, без ДДС;  3. апартамент №93, находящ се на 9 етаж, с площ от 71.77 м2, при начална месечна наемна цена от 270 Е, без ДДС;  4. стая №1 от апартамент №1102, с площ от 9 м2, находаща се в НСК ”Диана”, блок 1, ет.11, при начална месечна наемна цена от 45 Е, без ДДС; 5. стая №3 от апартамент №112, с площ от 19.38 м2, находаща се в НСК ”Диана”, блок 1, ет.11, при начална месечна наемна цена от 78 Е, без ДДС;  6. помещение за търговска дейност с площ от 10.40 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, при начална месечна наемна цена от 115 Е, без ДДС; 7. помещение за търговска дейност с площ от 7.8 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, при начална месечна наемна цена от 95 Е, без ДДС; 8. помещение за търговска дейност с площ от 9.98 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, при начална месечна наемна цена от 110 Е, без ДДС; 9. ап. № 13, с площ от 71.77 м2, ет. 1, находящ се в “Диана”1, при начална месечна наемна цена от 250 Е, без ДДС; 10. ап. № 31, с площ от 68 м2, ет. 3, находящ се в “Диана”1, при начална месечна наемна цена от 200 Е, без ДДС;  11. ап. № 121, с площ от 68 м2, ет.12, находящ се в “Диана”1, при начална месечна наемна цена от 200 Е, без ДДС; - помещения /вкл. апартаменти и стаи от апартаменти/, находящи се, гр. София, ж.к. “Дианабад”, НСК ”Диана”, блок 2: 12. помещение, находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., при начална месечна наемна цена от 70 Евро, без ДДС;  13. Зала, /бивша за “културизъм”/, находяща се в сутерена на “НЦБВТ” в НСК “Диана”, с обща площ от 164.50 м2, състояща се от спортна зала с площ от 125 м2 и обслужващи помещения – 39.50 м2 /съблекалня и ½ част от работеща сауна/, при начална месечна наемна цена от 180 Евро без ДДС 14. помещение за търговска дейност, под “Диана” 3, “бивша техническа работилница”, с площ от 72 м2, при начална месечна наемна цена от 230 Е, без ДДС;  15. ап. №1503, находящ се в “Диана” 2, с площ от 71.77 м2, ет. 15, при начална месечна наемна цена от 250 Е, без ДДС; 16. площ за приемо-предавателна станция със застроена площ на контейнера 7.90 м2 и с дължина на фидерните скари 40.45 м, намираща се на покрива на “Диана”2, при начална месечна наемна цена от 250 Е, без ДДС; 17. помещения и площи, находящи се до бл.2 в НСК “Диана”, освободени от НОВА ТВ, състоящи се от I студио и помещения: зала, гримьорна, малка гримьорна, склад, склад, помещение охрана, коридори; II–пристройка: WC, склад, офис, офис, коридор; III гаражна клетка, всички с обща площ от - 431.69 м2, при начална месечна наемна цена от 3000 Е, без ДДС 18. стая № 3 от ап. 1, с площ от 19.38 м2, находящ се на етаж 2 в “Диана”2, при начална месечна наемна цена от 78 Е, без ДДС; Обектите имат нужда от ремонт. - помещения, находящи се, гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС “ВасилЛевски”:  19. обслужващи помещения, находящи се в: гр.София,бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС “ВасилЛевски”, възстановителен център /подходящи за склад/, на сектор Г, от ос 10- до ос 13, с площ- 140кв.м., при начална месечна наемна цена: 420 Евро, без ДДС; 20. помещение, находящо се в: гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38,НС” Васил Левски”, възстановителен център № 14, на сектор Г, с площ 228.45 кв.м. от ос-2 до ос –5, при начална месечна наемна цена: 972 Евро, без ДДС; 21. помещение, с площ от 42 кв.м., находящо се в: гр.София,бул.”Евлоги Георгиев “№38, НС”Васил Левски”, сектор Б, III – то ниво, при начална месечна наемна цена от 205 Евро, без ДДС; - помещения, находящи се в гр. София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, КСБ “Хан Аспарух”: 22. помещение за склад, с площ от 10.70 м2, находящо се в гр. София, ул. “Хайдушко изворче” №28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена от 52 Евро, без ДДС;  23. помещение за склад /в трафопоста/, с площ от 54.32 кв.м., при начална месечна наемна цена от 185 Евро, без ДДС; 24. помещение за склад, със застроена площ /ЗП/ от 96.48 м2, находящо се в КСБ “Хан Аспарух”, непосредствено до ветеринарната лечебницата, при начална месечна наемна цена от 250 Е, без ДДС. Всички посочени цени са без ДДС, физическите лица не дължат ДДС за наети от тях помещения за жилищни нужди. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.05.08 г. до 26.05.08 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 26.05.08 г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.05.08 г. до 26.05.08 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 15.05.08 г. до 26.05.08 г., включително. Подадените пликове се разпечатват на 29.05.08 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор. В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 04.06.08 г. до 09.06.08 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват на 11.06.08 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията.  Съобщението, условията и правилата за провеждане на търга и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767. 

 

Документи: