Обява търг с тайно наддаване 16/02/2009 г./Архив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28.01.09..11.02.09..16.02.09/ 26.01.2009 г. за провеждане на търг с тайно наддаване, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти:

 

- помещения /вкл. апартаменти и стаи от апартаменти/, находящи се, гр. София, ж.к. “Дианабад”, НСК ”Диана”, блок 1:   1. помещение за търговска дейност, с площ от 9.80 кв.м., находящо се на партерния етаж на “Диана” 1, при начална месечна наемна цена от 110 Евро, без ДДС; 2. помещение за търговска дейност с площ от 10.40 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, при начална месечна наемна цена от 115 Евро, без ДДС; 3. помещение за търговска дейност с площ от 7.8 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, при начална месечна наемна цена от 95 Евро, без ДДС; 4. помещение за търговска дейност с площ от 9.98 м2, находящо се в “Диана” 1, на партерния етаж, при начална месечна наемна цена от 110 Евро, без ДДС; - помещения /вкл. апартаменти и стаи от апартаменти/, находящи се, гр. София, ж.к. “Дианабад”, НСК ”Диана”, блок 2: 5. помещение, находящо се под “Диана” 3, с площ от 32 кв.м., при начална месечна наемна цена от 45 Евро, без ДДС;   6. помещения и площи, находящи се до бл.2 в НСК “Диана”, освободени от НОВА ТВ, състоящи се от I студио и помещения: зала, гримьорна, малка гримьорна, склад, склад, помещение охрана, коридори; II–пристройка: WC, склад, офис, офис, коридор; III гаражна клетка, всички с обща площ от - 431.69 м2, при начална месечна наемна цена от 3000 Евро, без ДДС; - помещения, находящи се, гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС “ВасилЛевски”:   7. обслужващи помещения, находящи се в: гр.София,бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС “ВасилЛевски”, възстановителен център /подходящи за склад/, на сектор Г, от ос 10- до ос 13, с площ- 140кв.м., при начална месечна наемна цена от 390 Евро, без ДДС; 8. помещение, находящо се в: гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС ” Васил Левски”, възстановителен център № 14, на сектор Г, с площ 228.45 кв.м. от ос - 2 до ос – 5, при начална месечна наемна цена от 954 Евро, без ДДС; 9. помещения, подходящи за склад, находящи се в сектор “Г”, от ос 6 до ос 9, с обща площ от 83.51 м2, при начална месечна наемна цена от 350 Евро, без ДДС;   10. помещение за търговска дейност, находящо се в сектор “Б”, III – то ниво на НС “В. Левски”, с площ от 88.55 м2, при начална месечна наемна цена от 270 Евро, без ДДС; - помещения, находящи се в гр. София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, КСБ “Хан Аспарух”: 11. помещение за склад, с площ от 10.70 м2, находящо се в гр. София, ул. “Хайдушко изворче” №28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена от 45 Евро, без ДДС; 12. помещение за склад /в трафопоста/, с площ от 54.32 кв.м., при начална месечна наемна цена от 185 Евро, без ДДС; 13. помещение, подходящо за склад, находящо се до открит паркинг и ламаринени навеси, с площ от 82.80 м2, при начална месечна наемна цена от 175 Евро, без ДДС. 14. помещение, апартамент №53, находящ се в НСК “Диана” 1, с площ от 71.77 кв.м., при начална месечна наемна цена от 110 Евро, без ДДС;  15. помещение, находящо се в сектор “Б” на НС ” Васил Левски”, бул. „Евлоги Георгиев” № 38, състоящо се от спортна зала с площ от 176 кв.м. и съблекалня с площ от 125 кв.м., при начална месечна наемна цена от 1450 Евро, без ДДС; Всички посочени цени са без ДДС, физическите лица не дължат ДДС за наети от тях помещения за жилищни нужди. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 28.01.09 г. до 11.02.09 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 11.02.09 г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 28.01.09 г. до 11.02.09 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 28.01.09 г. до 11.02.09 г., включително. Подадените пликове се разпечатват на 16.02.09 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор. В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 19.02.09 г. до 25.02.09 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват на 27.02.09 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията.   Съобщението, условията и правилата за провеждане на търга и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com 

 

 

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767. 

 

Документи: