Обява търг с тайно наддаване 11.01.2010г. /Архив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24.12.09..07.01.10..11.01.2010 / 25.01.2010 г.

за провеждане на търг с тайно наддаване

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок до 10 г., /десет години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти:

 

    I. Национална база за Кану- Каяк, с. „Енчец”, язовир Кърджали, състояща се от :

      1. Двуетажна сграда – ОФП, включваща следните подобекти:

       І етаж – зала за ОФП - Зала за обща физическа подготовка – едноетажна монолитна сграда, включваща зала за ОФП и стая за масаж с тоалетна към нея със застроена площ от 108 кв.м.;

      ІІ етаж – кафе, аперитив и конферентна зала, със застроена площ от 195кв.м.;

      2. Сграда хотел – двуетажна сграда с две отделни тела, включваща следните постройки:

-         хотелско тяло на два етажа с застроена площ на етаж от 154 кв.м.;

-         спомагателно тяло със застроена площ на етаж от 42 кв.м.

      3. Бунгала – 3броя – 2 единични и едно сдвоено масивна конструкция

      4. Хангар за лодки – метално хале с размери 6/16/3м

      5. Земя – площ 2950 кв.м. извън регулация,

  при начална месечна наемна цена за всички гореизнесени обекти от  9 600 лв., без ДДС;

 

II.   Открита и Закрита лекоатлетическа писта на НС „Васил Левски” – гр. София

     А/ Открита  лекоатлетическа писта – с площ от 6 193 кв.м., с дължина 400 м., пътеки 6 бр., покритие синтетично – тартан

        - площадки за скокове и хвърляния

      Б/ Закрита лекоатлетическа писта -  представлява помещение с тартаново покритие с площ от 2 763 кв.м, разположено на ІІІ- то ниво на сектор „Г” на НС „Васил Левски”. Пистата е с 5 бр. пътеки с дължина 200 м.,

      В/  Трап за скокове

      Г/ Съблекални към пистата за жени, съответно с площ от 126кв.м.

      Д/  Съблекални към пистата за  мъже, съответно с площ от 122кв.м., при начална месечна наемна цена  за Открита лекоатлетическа писта  от  80 632 лева  без  ДДС., и начална месечна наемна цена за закрита писта сумата от  8 428 лева  без  ДДС.

 

 III. Спортна баскетболна зала на НС „Васил Левски”, с площ от 630.5 кв.м., находяща се на сектор „А”, при начална месечна наемна цена от  2 500лв. без ДДС.

   В търга за гореизнесените обекти по Раздел I, II и III от съобщението могат да участват спортни федерации и спортни клубове по смисъла на чл. 14, ал.1 от ЗФВС, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, лицензирани да осъществяват тренировъчна и състезателна и организационно- административна дейност в областта на  кану- каяка, леката атлетика и баскетбола.

              Обектите имат нужда от ремонт.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 24.12.09 г. до 07.01.10 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 07.01.10 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 24.12.09 г. до 07.01.10 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус и документи  по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 24.12.09 г. до 07.01.10 г., включително. Подадените пликове се разпечатват на 11.01.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден  от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 14.01.10 г. до 21.01.10 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват на 25.01.10 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията. 

Съобщението, условията и правилата за провеждане на търга и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на Internet страницата на дружеството - www.nsb.bg

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

 

Документи: