Обява търг с тайно наддаване 08/12/2009г. /Архив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23.11.09..04.12.09.08.12.09/ 18.12.2009 г.

за провеждане на търг с тайно наддаване

“Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок до 3 г., срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти:

 

-  помещения, находящи се, гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38, НС “ВасилЛевски”:  

 

1.        

помещение – зала 2 Г, находящо се на НС „Васил Левски”, с площ от 125 кв.м. и с прилежащи съблекални, бани и WC с площ от 44 кв.м., при начална месечна наемна цена от  370 Евро, без ДДС;

 

 

2.        

помещение – тренировъчна зала № 1 в сектор „Б”, находящо се на НС „Васил Левски”, с площ от 170 кв.м. и прилежащи съблекални, бани и WC с площ от 78.98 кв.м., при начална месечна наемна цена от  530 Евро без ДДС.

 

Помещенията предмет на този търг са предназначени за спортни цели и при поставени равни условия на търга, предимство ще имат Български спортни федерации и лицензираните клубове към тях.

 

           Обектите имат нужда от ремонт.

 

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 23.11.09 г. до 04.12.09 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 04.12.09 г., включително, трябва да се  внесе депозит в лева, в размер на 10 % от началната месечна наемна цена за съответния обект. Тръжната документация се закупува и получава на касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 23.11.09 г. до 04.12.09 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в търга, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус и документи  по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 23.11.09 г. до 04.12.09 г., включително. Подадените пликове се разпечатват на 08.12.09 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

В случай че в посочения срок няма подадени заявления за участие, търгът се обявява за непроведен, като заявления за същите обекти при същите условия могат да бъдат подавани всеки делничен ден  от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 09.12.09 г. до 14.12.09 г., включително. Новоподадените пликове се разпечатват на 18.12.09 г. в 10.30 часа на закрито заседание на комисията. 

Съобщението, условията и правилата за провеждане на търга и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на Internet страницата на дружеството - www.bulgariasportbase.com

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

 

Документи: