Обява конкурс 07/12/2007г. /Aрхив/

СЪОБЩЕНИЕ № 22.11..26.11..07.12.2007/22.11.2007 г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД “Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти: За срок от 3 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции: 1. Помещение за кафе-аператив “Жокей”, с площ-46,00 кв.м., и прилежаща към него тераса-32.4 кв.м., находящо се в гр. София, ул. Хайдушко изворче №28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена – 310 Евро, без ДДС; 2. Помещение за ресторант, бивш ресторант “Коне в почивка”, с обща площ-155,6кв.м., както и прилежаща тераса с площ –181 кв.м., находящи се в гр. София, ул. Хайдушко изворче №28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена – 800 Евро, без ДДС; III. За срок от 10 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции: 1. Национална гребна база “Средец”, находяща се в гр. София, район Панчарево, Панчаревско езеро, включваща: помещения за ресторант, помещение за фитнес зала, хангари за лодки, работилнца, складове, и др., всички обекти заедно, при обща начална, месечна, наемна цена – 4300 Евро, без ДДС; 2. Национална гребна база “Пчелина”, находяща се в землището на с. Калища, община Ковачевци, област- Перник, включваща: терен с площ от 60 дка; бунгала; хангари; спортни терени; и др., всички обекти заедно, при обща начална, месечна, наемна цена за цялата база – 1000 Евро, без ДДС; 3. НСБ “Пампорово”, находяща се в к.к. Пампорово, община Смолян, включваща: хотелски комплекс, бунгала – 2 бр., многофункционална спортна площадка, бетонов резервоар за нафта, каптаж за вода и др., всички обекти заедно, при обща начална месечна наемна цена от 4500 Евро, без ДДС; 4. НСБ “Цар Самуил” Петрич, находяща се в гр. Петрич включваща: хотел с ресторант, административна сграда, сграда със спортно предназначение, пристройка-топла връзка – склад, пералня, работилница; зала баскетбол; зала ОФП; павилион за закуски; стадион с трибуни и лекоатлетическа писта; открит басейн; детски басейн; тренировъчен футболен терен; открита площадка с кортова настилка; площадка за хандбал; тенис корт; и др., всички обекти заедно, при обща начална месечна наемна цена от 3000 Евро, без ДДС. В конкурса за гореизнесените обекти могат да участват търговци, регистрирани по Търговския закон, които нямат публичноправни задължения към Държавата и Общините, което се удостоверява със съответна служебна бележка. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 26.11.07 г. най-късно до 07.12.07 г., срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 07.12.07 г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува и получава в касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.11.07 г. най-късно до 07.12.07 г. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.11.07 г. най-късно до 07.12.07 г. в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват на закрито заседание на назначена от Изпълнителния директор комисия. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект. Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

 

Документи:

Suobshtenie.doc