Обява за конкурс 08/04/2008г./Aрхив/

СЪОБЩЕНИЕ № 21.03.08..04.04.08..08.04.08/18.03.2008 г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД  “Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти: За срок от 3 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции: 1. Помещение за ресторант, бивш ресторант “Коне в почивка”, с обща площ-155,6кв.м., както и прилежаща тераса с площ –181 кв.м., находящи се в гр. София, ул. Хайдушко изворче №28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена – 800 Евро, без ДДС; III. За срок от 10 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции: 1. Помещения за ресторант на две нива, I во за складове, с обща площ-240 кв.м., и ІІ ро ниво, с обща площ-540 кв.м., състоящо се от зали, помещение за кухня, поготовки и други обслужващи помещения, всички находящи в гр. София, бул. Евлоги Георгиев №38, на НС “Васил Левски”, сектор - В, при начална месечна наемна цена - 2600 Евро, без ДДС; В конкурса за гореизнесените обекти могат да участват търговци, регистрирани по Търговския закон, които нямат публичноправни задължения към Държавата и Общините, което се удостоверява със съответна служебна бележка. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 21.03.08 г. най-късно до 04.04.08 г., срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 04.04.08 г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува и получава в касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, сектор А, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 21.03.08 г. най-късно до 04.04.08 г. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 21.03.08 г. най-късно до 04.04.08 г. в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват на 08.04.08 г. от 10.30 часа на закрито заседание на назначена от Изпълнителния директор комисия. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект. Съобщението, условията и правилата за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

 

Документи: