„Национална спортна база”-ЕАД обявява конкурс по документи за финансов контрольор./Архив/

„Национална спортна база”-ЕАД  обявява конкурс по документи за  1 /една/ щатна бройка от длъжност „ финансов контрольор”,  

 Документи за участие - автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо се подават в деловодството на дружеството – гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Организира и осъществява предварителен контрол за законосъобразност на дейностите по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Преди вземането/извършването на всички решения/действия извършва съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство, за да се гарантира тяхното спазване. Писмено изразява мнение, относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с разпореждане на активи и средства / включително поемането на задължения и извършване разходи. Следи за изпълнение на задълженията по СФУК чрез извършване на конкретни документални проверки, анкетиране и чрез физически проверки на място. Координира дейностите по вътрешен контрол в дружеството и организира своевременно актуализиране на вътрешните правила и контролни процедури.

 

 ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 - Лоялност към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.

 - Качествено и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност.

 - За взетите решения и предложения за решения, касаещи заеманата длъжност.

 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по икономическа специалност ;

 - Професионален опит по специалността минимум 3 години. ;

 - Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet

 ПРЕДИМСТВА:

 - професионален опит в областта на счетоводството и/или данъчния контрол и/или данъчните ревизии – 4 години;

- Умения за работа в екип, комуникативност, организираност

 ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

 - Добро заплащане;

- Разширяване на личните и професионални контакти;

- Усъвършенстване в практиката;

 

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД

Краен срок за подаването на документи – 22.02.2013г.

 

Документи:

обява финансов контрольор.doc