„Национална спортна база”-ЕАД обявява конкурс по документи за експерт, стопанска дейност /Архив/

„Национална спортна база”-ЕАД  обявява конкурс по документи за  2 /две/ щатни бройки от длъжност „ експерт, стопанска дейност”,  

Документи за участие - автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо се подават в деловодството на дружеството – гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

- Изготвя и води цялата кореспонденция на звеното

- Обработва и обобщава цялостната дейност по приемане на заявки за тренировъчна и състезателна дейност в обект НС „В.Левски”

- Изготвя по утвърден ценоразпис, сметки за дължимите суми за предоставяните от стадиона услуги.

- Предава сметките на счетоводния отдел и на тяхна база счетоводния отдел издава фактура.

- Консултира клиентите по отношение на ценовата ни политика.

- Провежда маркетинг и налага услугите на стадиона целенасочено и според конкретните потребители.

- Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа

 

 ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 - Лоялност към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.

 - Качествено и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност.

 - За взетите решения и предложения за решения, касаещи заеманата длъжност.

 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” ;

 - Професионален опит при работа с документи минимум 3 години. ;

 - Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet

 ПРЕДИМСТВА:

 - Готовност за поемане на отговорност;

 - Умения за работа в екип, комуникативност, организираност

 ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

 - Добро заплащане;

 - Разширяване на личните и професионални контакти;

 - Усъвършенстване в практиката;

 

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД

Краен срок за подаването на документи – 22.03.2013г.