„Национална спортна база”-ЕАД обявява конкурс по документи за експерт, обществени поръчки /Архив/

„Национална спортна база”-ЕАД  обявява конкурс по документи за  2 /две/ щатни бройки от длъжност „ експерт, обществени поръчки”,  

 Документи за участие - автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо се подават в деловодството на дружеството – гр.София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 - Подготовка на документация за възлагане или участие в обществени поръчки .

 - Събира, обработва и обобщава заявките за стартиране на процедури

 - Изготвя заповедите за комисията и подготвя предварителната документация за провеждане на процедури.

 - Подготвя решенията за стартиране на процедури.

 - Изготвя поканите за участие в процедури и отговаря за публикуването им.

 - Изготвя документациите за провежданите процедури и организира продажбите им.

 - Организира писмената кореспонденция с участниците в процедурите.

 - Организира обявяването на решенията за избор на изпълнител.

 - Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа

 - Текущо следене на информация за обявените обществени поръчки;

 - Текущо следене на информация за текущото състояние на процедурите за обществени поръчки, по които дружеството кандидатства;

Отговаря за цялостния процес по изготвяне и предаване на оферти по ЗОП.

 

 ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 -Лоялност към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.

-Качествено и срочно изпълнение на задачите, касаещи заеманата длъжност.

 - За взетите решения и предложения за решения, касаещи заеманата длъжност.

 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по икономическа специалност или "Право";

 - Професионален опит по специалността минимум 3 години. ;

 - Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet

 ПРЕДИМСТВА:

 - Сертификати и обучения, приложими за изпълнение на обществени поръчки в областта.

 - Готовност за поемане на отговорност;

 - Умения за работа в екип, комуникативност, организираност

 ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

 - Добро заплащане;

- Разширяване на личните и професионални контакти;

- Усъвършенстване в практиката;

 

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД

Краен срок за подаването на документи – 15.02.2013г.

 

Документи:

Objava_za_rabota.doc