„Национална спортна база” ЕАД, обявява конкурс по документи за длъжността "Инспектор – вътрешен контрол"/Архив/Изтекъл срок

„Национална спортна база”-ЕАД

 

 

Обявява конкурс по документи за  1 /една/ щатна бройка от длъжността „Инспектор – вътрешен контрол”:

 

І. Основните задължения на длъжността "Инспектор – вътрешен контрол" са:

 

- Извършва документални ревизии и тематични проверки в звената на дружеството в съответствие с утвърдените планове.

- Проверява и анализира съхраняването на собствеността, правилното и икономично изразходване на паричните средства и материалните ценности.

- Изготвя текущи отчети за извършените ревизии.

- Подготвя предложения за отстраняване на установените при ревизиите и проверките нарушения.

- Разработва аналитични доклади, свързани е провежданите ревизии и тематични проверки.

- Контролира правилното изразходване на финансовите средства и воденето на отчетната документация.

- Прави предписания на материалноотговорните лица за отстраняване на допуснати нарушения.

- Съставя актове за констатирани липси и злоупотреби на материални и финансови средства.

- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността " Инспектор – вътрешен контрол ":

Минимална образователна степен: "бакалавър";

Специалност, по която е придобито образованието: икономическа.

Професионална област -  счетоводител, одитор, данъчен контрол и/ или данъчни  ревизии, икономическа, контролна или ревизионна дейност

Минимален професионален опит: 3 години в областта на икономическата, контролна или ревизионна дейност.

 

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet

Ползване на английски.

 

Ние предлагаме:

Работа в екип;

Добро заплащане;

Разширяване на личните и професионални контакти;

Усъвършенстване в практиката;

 

Провеждането на обявения подбор ще се осъществи чрез предварителен подбор по документи и интервю.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография, актуална снимка, копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен и мотивационно писмо се подават в деловодството на дружеството – гр. София, бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Дати за подаване на документи:  01.07.2013 г. - 12.07.2013 г.