„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс по документи за „Управител хотел” за НСБ „Спортпалас” - гр.Варна/Архив/Изтекъл срок

„Национална спортна база” ЕАД  обявява конкурс по документи за 1 /една/ щатна бройка от длъжност „управител хотел” за НСБ „Спортпалас” – гр.Варна .

  

Документи за участие - автобиография, актуална снимка, копие на диплома, референция от работодател и мотивационно писмо се подават на e-mail адрес: abv.bg">nsb_eadat signabv.bg и по пощата на адрес: гр. София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 38.. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Организира цялостната дейност по посрещане, настаняване и обслужване на клиентите на хотела. Контролира качеството на предлаганите хотелски услуги. Контролира финансовите резултати от хотелската дейност. Утвърждава графиците за работа на персонала в хотела. Проучва рекламациите на клиентите от обслужването в хо­тела и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и на­рушения.. Осигурява своевременното доставяне на постелъчен инвентар, хавлиени, козметични и почистващи препарати. Контролира спазването финансовата отчетност на администратори и домакин в хотела. Следи за коректното фактуриране и пълната събираемост на вземанията по предоставените услуги. Отговаря и следи за воденето на всички хотелски регистри и документация. Съхранява хотелската документация и регистри. Проучва пазарното търсене и нивото на цените и следи присъствието на конкурентните ни хогели на пазара. Прави предложения за промени в ценовата листа или в качеството на предлаганите услуги с оглед задоволяване нуждите на пазара и условията за хотелската резервация.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 - Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на туризма или  икономическа   специалност ;

 - Професионален опит като управител хотел минимум 2 години;

 - Компютърна грамотност и ползване на MS Office пакета: Word, Excel; Работа с Internet , умения за работа с хотелски софтуер

- Силно изявени организаторски умения;

 

 

ПРЕДИМСТВА:

- Сертификати и обучения, приложими в областта на хотелиерството;

- Умения за работа в екип, комуникативност, организираност;

- Владеене на чужд език, втори е предимство; - Отлично познаване на нормативната база в областта на хотелиерството.

 ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

 - Добро заплащане и целогодишна работа;

 - Разширяване на личните и професионални контакти;

 - Усъвършенстване в практиката;

- Динамична и приятна атмосфера на работа

 

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД

 

Краен срок за подаването на документи –31.07.2013г.