Корекция на закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор /Архив/

ОБЯВЛЕНИЕ №147/26.02.2009 г. Настоящото Обявление се издава във връзка с Обявление № 132/23.02.2009 г. и Обявление № 133/23.02.2009 г., публикувани във вестник „Новинар” бр. 46 от 26.02.2009 г. и касаещи провеждането на процедура за възлагане и извършванe на строителeн надзор, чрез закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор с 

 

Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:    Национална Спортна База ЕАД обявява процедура за възлагане и извършване на строителeн надзор, чрез закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор на следните обекти: - Ремонтни работи на Национален център по борба, вдигане на тежести и джудо, НСК „Диана”, гр. София – Зала борба  - Зала по спортна гимнастика с пристройка към нея, находяща се в Национални спортни зали „Раковски”, район „Триадица”   - Национална Спортна База „Спортпалас”, гр. Варна - реконструкция Поради допусната явна техническа грешка в точка 2 и точка 4 към Раздел III - Условия за изпълнение на процедурата, е записано погрешно : за т.2 - Годишният оборот на участника за всяка от последните 2 /две/ отчетни години, да не е по-малък от 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/ лева и за т. 4. - Участникът трябва да докаже, че през периода от 01.01.2006 г. до датата на подаване на офертата е изпълнявал строителен надзор със сумарна РЗП по-голяма от 90 000 /деветдесет хиляди/ кв.м..  Текстът следва да се счита: за т.2 - Годишният оборот на участника за всяка от последните 2 /две/ отчетни години, да не е по-малък от 200 000 /двеста хиляди/ лева и за т. 4. - Участникът трябва да докаже, че през периода от 01.01.2006 г. до датата на подаване на офертата е изпълнявал строителен надзор със сумарна РЗП по-голяма от 9 000 /девет хиляди/ кв.м. В останалата си част Обявление № 132/23.02.2009 г. и Обявление № 133/23.02.2009 г., публикувани във вестник „Новинар” бр. 46 от 26.02.2009 г., остават непроменени.   За контакти: Отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова Отдел „Правен”, електронна поща: i.nakovaat signabv.bg адрес: бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Лице за контакти: юрисконсулт Илияна Накова

 

Документи:

ОБЯВЛЕНИЕ.doc