Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 31.10.2011 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 14.10..27.10..31.10.2011г./10.10.2011г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции в стойностен размер не по-малко от 10 000 лева:

1. Помещение с площ от 289 кв.м., находящо се до „Диана” 1 и съседни помещения, едното от които с площ от 328 кв.м. и самостоятелно складово помещение с площ от 180 кв.м., намиращо се под „Диана” 1 с вход откъм охраняемия паркинг, всички находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1. Началната месечна наемна цена за обекта, отделно от необходимите за извършване Инвестиции на стойност от 10 000 лева с ДДС, възлиза на 2800 Евро без ДДС.

В конкурса гореизнесения обект по т. 1 от Решението могат да участват правни субекти – физически лица или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/ или съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

При изготвяне на инвестиционната програма кандидат участниците следва да имат в предвид, че “НСБ” ЕАД е в процедура на съдебен спор с реституционен характер за част от територията на НСК “Диана”.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. от 14.10.11г. най-късно до 27.10.11г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №11-002438-2/10.10.2011г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 27.10.11г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.30 ч., от 14.10.11г. най-късно до 27.10.11г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 10.30 ч. до 17.30 ч. на 14.10.2011г. и от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 15.10.11г. най-късно до 27.10.11г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 31.10.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-002438-2/07.10.2011г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg           

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767 и 9300 788.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат - участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите/ кандидат - участниците на фактура за закупена конкурсна документация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                                               /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

Документи: