Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 31.08.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 17.08..29.08..31.08.2012г..15.08.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект, представляващ група от обекти, както следва:

 

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Предлаганият обект, представляващ група от обекти, предмет на настоящата процедура, е част от територията на НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци” и се състои от:

- терен за открити тенис кортове, с размери 53,22 м. х 35,93 м. или с обща площ от 1912 кв.м. Към настоящия момент върху терена са изградени 3 /три/ броя тенис кортове с изкуствена настилка, оградени са с ограда и имат осветление. Кортовете са действащи.  Предназначението на въпросния терен е за спорт и същият не може да се използва за други цели от участник в процедурата по отдаване под наем.

- терен /терен на бивш гараж за автобуси/, с размери 20м. х 13 м. или с обща площ от 260 кв.м., в непосредствена близост до тенис кортовете. Върху терена се придвижда под формата на инвестиции да се изгради съблекалня и кафе, които да обслужват тенис кортовете.

Началната месечна наемна цена за гореописания обект, представляващ група от обекти, възлиза на 2400 лв. с ДДС, отделно е необходимо влагане на инвестиции за изграждане на съблекалня и кафе, които да обслужват тенис кортовете.

В конкурса за гореизнесения по т.1 от Решението обект, представляващ група от обекти, могат да участват правни субекти: физически лица - ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, в т.ч. спортни федерации и клубове, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 17.08.12г. до 24.08.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-001524-1/17.08.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 28.08.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 17.08.12г. най-късно до 23.08.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 29.08.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 31.08.12г. в 15.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001524-1/16.08.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект, представляващ група от обекти.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки присъствен делничен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 17.08.12г. най-късно до 23.08.12г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg           

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЕТЪР БОЖИЛОВ

 

Документи: