Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 29.03.2013 г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 14.03..22.03..27.03..29.03.2013г./05.03.2013г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на площи върху външната прилежаща територия на МфСЗ „Арена Армеец София” за поставяне на рекламни съоръжения,  LED екрани, с цел рекламиране.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 3г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Предмет на настоящата процедура е отдаването под наем на рекламни площи върху външната прилежаща територия на Многофункционална спортна зала „Арена Армеец София”, за поставяне на два броя рекламни табла с площ 18.45 кв.м. всяко.

Обща площ за отдаване под наем – 36.90 кв.м., при начална месечна наемна цена от 3 400 лева без ДДС.  

Местоположение – покривните конструкции на външните евакуационни стълбища и асансьорната конструкция (бл.2 и 4) на Многофункционална спортна зала „Арена Армеец“.

В конкурса за гореизнесения по т.1 от Решението обект могат да участват правни субекти: физически лица – ЕТ или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 14.03.2013г. до 25.03.2013г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-001686-1/05.03.2013г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 26.03.2013г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 14.03.2013г. най-късно до 22.03.2013г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 27.03.2013г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 29.03.2013г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001686-1/06.03.2013г. на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат участник.

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 14.03.2013г. най-късно до 22.03.2013г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на МФСЗ „ААС”, гр. София, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ВЕЛИНА БОЖИЛОВА/

 

Документи: