Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 26.07.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 11.07..24.07..26.07.2012г./28.06.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

 

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Площ/ терен, подходящ за паркинг, разположен между сградата на „Диана” 1, триетажна административна сграда и южни трибуни на открит плувен басейн, всички находящи се на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. Никола Габровски” №1. Площта, подлежаща на отдаване под наем се намира в северната част на терена, с неправилна форма и съгласно изготвена скица е с обща квадратура от 800 м2. Началната месечна наемна цена за обекта възлиза на 900 лв. без ДДС, има необходимост от извършнане на инвестиции.

В конкурса за гореизнесения по т.1 от Решението обект могат да участват правни субекти: физически лица – ЕТ или юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

При изготвяне на инвестиционната програма кандидат участниците следва да имат в предвид, че “НСБ” ЕАД е в процедура на съдебен спор с реституционен характер за част от територията на НСК “Диана”.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 11.07.12г. до 20.07.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-000969-1/02.07.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 23.07.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 11.07.12г. най-късно до 17.07.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 24.07.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 26.07.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000969-1/29.06.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 11.07.12г. най-късно до 17.07.12г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: