Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 25.07.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 05.07..23.07..25.07.2012г./29.06.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект, представляващ група от обекти:

 

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Национална ветроходна база „яз. Искър”, гр. София, район „Панчарево”, язовир „Искър”, състояща се от:

- сграда/ хотелска част: едноетажна масивна конструкция с РЗП – 532 кв.м, от която площ предмет на настоящата оценка и отдаване под наем са 444 кв.м., състояща се от столова с кухня – две отделни помещения, разположени непосредствено до входа. Столовата е необзаведена, кухнята има оборудване, но същото е морално и физически остаряло и помещението не отговаря на съвременните санитаро-хигиенни норми.

От южната страна на хотела са разположени 6 броя стаи за 4 броя легла всяка, като една част от тях са със собствен санитарен възел, а другите ползват общия санитарен възел на етажа. Стаите не са обзаведени.

От северната страна на хотела, освен кухнята, са разположени 2 броя стаи за 3 бр. легла и 3 броя стаи за 2 бр. легла всяка от тях, както и общите санитарни възли и помещение/ площ за монтаж на сауна;

В цялост сградата се нуждае от ремонт.

- жилищна сграда: двуетажна масивна конструкция с РЗП – 192 кв.м., понастоящем има функция на административен блок. На първия етаж се помещават помещение с барплот – яхт клуб, ел. табло, стая със собствен санитарен възел и тоалетни с баня със самостоятелен вход, обслужващи къмпингуващите, на втория етаж с разположени два апартамента с по две стаи със санитарни възли. Сградата има нужда от ремонт.;

- сграда, с предназначение към настоящия момент като хангар: масивна едноетажна конструкция с РЗП от 640 по АДС и 400 кв.м. по замерване на място, от която площ предмет на настоящата оценка и отдаване под наем са 219 кв.м. Има необходимост от ремонт на покрива – цялостна подмяна на покривните материали.;

- открита площадка с два тенискорта, с площ от 2600 кв.м., с асфалтова настилка /неравна и напукана и целите обрасли с диворастящи храсти/, има нужда от основен ремонт;

- водохващане, състоящо се от каптаж, утаител, резервоар за вода, тръбна мрежа до площадката и изгребна яма с обем 200 м3;

- земя с площ по акт за собственост от 18 700 кв.м. извън регулация, от която предмет на настоящата оценка са 14 225 кв.м.,

при начална месечна наемна цена за горепосочения по т. 1 обект/ представляващ група от обекти от 400 лв. без ДДС и необходимост от извършване на Инвестиции, по приложено Техническо задание, на стойност не по-малко от 500 000 лв.     

В конкурса за гореизнесения по т. 1 от Решението обект/ представляващ група от обекти могат да участват правни субекти: физически лица - ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, в т.ч. спортни федерации и клубове, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 05.07.12г. най-късно до 18.07.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-000792-1/03.07.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 20.07.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 05.07.12г. до 13.07.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 23.07.2012г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 25.07.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000792-1/02.07.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09.30 ч. до 17.00 ч. от 05.07.2012г. до 13.07.2012г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НВБ „яз. Искър”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: