Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 19.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 01.03..15.03..19.03.2012г./05.12.2011г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

 

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Терен/ игрище с площ от 390 кв.м., находящо се в непосредствена близост до закрит плувен басейн на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1. Игрището е маломерно и не отговаря на стандартните изисквания за осъществяване на състезателна дейност. Началната месечна наемна цена за обекта, отделно от необходимите за извършване Инвестиции в обем и стойност от не по-малко от 15 000 лева с ДДС, възлиза на 150 лв., без ДДС.

 

2. Площадка с площ от 183.81 кв.м., находяща се в непосредствена близост до закрит плувен басейн на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1.  Началната месечна наемна цена за обекта, отделно от необходимите за извършване Инвестиции в обем и стойност не по-малко от 35 000 лева с ДДС, възлиза на 250 лв., без ДДС.

 

Предназначението на обекта по т. 1 е за спорт и същият не може да се използва за други цели от участник в процедурата по отдаване под наем.

В конкурса за гореизнесения по т. 1 от Решението обект могат да участват спортни федерации и спортни клубове по смисъла на чл. 14, ал.1 от ЗФВС, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, лицензирани да осъществяват тренировъчна и състезателна и организационно - административна дейност в областта на  тениса, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/ или съдебно естество с „НСБ” ЕАД. Спортните федерации и националните спортни организации следва да са лицензирани от МФВС за осъществяване на спортна дейност в сферата на тениса на корт, докато спортните клубове следва да са членове на съответната федерация за осъществяване на спортна дейност в областта на тениса на корт. В конкурса за гореизнесения по т. 2 от Решението обект могат да участват правни субекти – физически лица или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, в т.ч. спортни федерации и клубове, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

 

При изготвяне на инвестиционната програма кандидат участниците следва да имат в предвид, че “НСБ” ЕАД е в процедура на съдебен спор с реституционен характер за част от територията на НСК “Диана”.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. от 01.03.12г. най-късно до 15.03.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №11-003046-2/07.12.2011г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 15.03.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 01.03.12г. най-късно до 15.03.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 09.30 ч. до 17.30 ч., от 01.03.12г. най-късно до 15.03.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 19.03.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-003046-2/06.12.2011г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                      /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/