Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 07.12.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 22.11..05.12..07.12.2012г./16.11.2012г.

за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект, представляващ група от обекти, както следва:

 

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на Инвестиции:

1. Предлаганият обект е част от територията на НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Чайка” и представлява възстановителен център на първи етаж и хотелска част с обслужващи помещения и заседателна зала, последните разположени на втори етаж и се състои от:

 

1.1.            І – ви етаж - Възстановителен център,  включващ следните помещения:

–    Зъболекарски кабинет - пом. №033 – 11,36 м2;

-         Лаборатория – пом. №021 – 62,97 м2;

-         Съблекални – пом. № 034 и пом. 022 – 19,22 м2;

-         Процедурни помещения – 3 бр. - №№ 35, 36, 37 – 45,73 м2;

-         Сауна – пом. № 023 – 11,24 м2;

-         Душове – пом. 024 -  31,84 м2;

-         Студен басейн – 27,15 м2;

-         Коридор между помещения №№ 21 и 33 и помещения №№ 34, 35, 22, 23,25:

16,74 х 1,36 = 22,77 м2.

Обща площ на І-ви етаж – 232,28 м2

Обща площ на помещенията – 209,51 м2.

Възстановителният център не е ремонтиран от построяването на комплекса. Необходим е основен ремонт на помещенията и инсталациите към него.

1.2.            ІІ – ри етаж

1.2.1.      Хотелска част

На етажа са разположени:

Апартаменти и стаи

-   6 стаи с размери 4,20 х 4,0 м, или общо 100,80 м2;

- 10 стаи с размери 2,87 х 5,70 м, или общо 163,60 м2;

- апартамент 1 – 23,2 м2;

- апартамент 2 – 33,35 м2;

- апартамент 3 – 28,82 м2;

- апартамент 4 – 73,97 м2.

Обща площ на стаите и апартаментите – 423,74 м2,

1.2.2.      Заседателна зала и складови помещения:

-         Заседателна зала - 75,04 м2;

-         7 бр. складови помещения с обща площ – 51,84 м2;

-         Стая за кинокабина + склад -20,08 м2.

Обща площ на апартаменти, стаи и зала – 498,78 м2;

Обслужващ коридор към помещенията – площ - 186,88 м2;

Обща площ на коридор и обслужващи помещения – 258,80 м2.

По втория етаж е необходимо да се извършат частични ремонти с оглед модернизирането на комплекса, повишаването на степента на лукса и отговарянето на съвременните европейски норми на ползването му.

Ориентировъчната сума на необходимите за извършване Инвестиции – ремонтни работи по първи и втори етаж възлиза на 250 000 лева.

 

 

Началната месечна наемна цена за гореописания обект, представляващ група от обекти, възлиза на 4 900 лв. без ДДС, отделно е необходимо влагане/ извършване на Инвестиции на стойност не по-малко от 250 000 лв.

 

В конкурса за гореизнесения по т. 1 от Решението обект, представляващ група от обекти, могат да участват правни субекти: физически лица - ЕТ или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10.30 ч. до 16.30 ч. от 22.11.12г. до 30.11.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-001850-2/20.11.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 04.12.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки присъствен делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 22.11.12г. най-късно до 29.11.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17.30 ч. на 05.12.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 07.12.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-001850-2/19.11.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект, представляващ група от обекти.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София, както и на място в НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, всеки присъствен делничен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 22.11.12г. най-късно до29.11.12г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg           

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСБ „Спортпалас”, гр. Варна, където се намира горепосоченият обект, представляващ група от обекти, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЕТЪР БОЖИЛОВ  

 

Документи: