Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 07.05.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 21.04..03.05..07.05.2012г./19.04.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Част от НСБ „Спартак”, гр. Созопол, представляваща група от обекти и състояща се от:

- хотел 1, представляващ триетажна масивна постройка с РЗП за отдаване под наем от 922 м2;

- хотел 2, представляващ триетажна масивна постройка с РЗП от 1879 м2;

- топла връзка, представляваща масивна едноетажна постройка, в която са разположени рецепция, администрация и медицинска част, с площ от 830 м2;

- ресторант, представляващ едноетажна постройка със самостоятелен вход с площ от 1427 м2;

- спортна зала 1, с площ от 550 м2 /ЗП/;

Комплексът е пригоден за сезонно ползване.

- земя: след извършено графично изчисление на квадратурата на земята по приложена скица се установи, че сградният фонд и прилежащата му земя заемат 8 400 м2,

при начална месечна наемна цена за всички гореупоменати обекти, представляващи група от обекти по т. 1 от Раздел I, от 2900 лева с ДДС и необходимост от извършване на Инвестиции, съгласно приложени Техническо задание и График за извършване на ремонтните дейности, неразделна част от документацията по провеждането на конкурса. Общата стойност на предстоящите за извършване Инвестиции - не по-малко от 690 000 лева.  

Участникът в процедурата по провеждане на конкурса трябва:

-      Да бъде регистриран като търговец по смисъла на ТЗ, с предмет на дейност, съответстваща на естеството на провеждане на конкурса за отдаване под наем на настоящата група от обекти;

-       Да притежава опит не по-малко от 5 години в сферата на туризма и в управлението на хотели с обща леглова база от не по-малко от 500 легла;

-           Да менажира/ управлява не по-малко от 3 /три/ обекта от подобен характер и естество в сферата на туризма, което условие се доказва със справка и прилагане на копия от съответните договори;

-             Да има общ оборот за последните 3 /три/ години, а именно за 2009г., 2010г. и за 2011г. в размер от не по – малко от 700 хил. лв., което условие се доказва с приложени заверени Отчет за приходите и разходите и Баланс за съответния период от трите години – 2009, 2010 и 2011, подписани от лицето, представляващо дружеството. Документите по тази точка се представят с мокър печат на участника. 

-             Да представи кратка, но съдържателна презентация на фирмата, участник в процедурата по отдаване под наем на въпросния обект, предмет на конкурса, от която презентация да става ясно ресурсната обезпеченост на участника, в това число, но не само ограничавайки се до данни за: структура и административен и ръководен състав и персонал/ служители за управление на фирмата, участникът трябва да има постоянно назначен по щат и съответно сезонен персонал, притежаващ необходимата квалификация и професионален опит и нает/ зает в съответните обекти за упражняваната от участника търговска дейност в сферата на туризма, което условие се доказва с приложена за целта справка от участника;

-   Да няма задължения към Държавата и към „НСБ” ЕАД, както и спорове от административно естество с „НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. от 21.04.12г. най-късно до 03.05.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-000510-2/20.04.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 03.05.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 21.04.12г. най-късно до 02.05.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 10.30 ч. до 17.30 ч., от 21.04.12г. най-късно до 03.05.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 07.05.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000510-2/21.04.2012г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и Инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София всеки присъствен ден от 09.30ч. до 17.00ч. от 21.04.2012г. до 02.05.2012г. и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСБ  „Спартак”, гр. Созопол, където се намира горепосоченият обект, представляващ група от обекти, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: