Конкурс при закрито заседание за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 06.04.2012 г./Архив/

РЕШЕНИЕ № 23.03..04.04..06.04.2012г./24.02.2012г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 години на следния обект:

 

1. Площ от 326 кв.м., представляваща покрив на сграда „Диана”2, на територията на НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. Никола Габровски” №1, върху който покрив е предвидено да се разположат предавателни съоръжения на мобилен оператор. Покривната площ е в добро състояние, след извършен от „НСБ” ЕАД ремонт. Началната месечна наемна цена за обекта възлиза на 757 лв., без ДДС, платима по следния начин и ред: еднократно платима, в 14 дневен срок от подписване на договора, от страна на бъдещия НАЕМАТЕЛ сума в размер на 55 197 лева без ДДС, съответстваща на извършените от страна на „НСБ” ЕАД инвестиционни разходи за ремонт - подмяна на хидроизолацията на покрива на „Диана” 2, както и 119 месечни наемни вноски по 297 лева без ДДС и една последна месечна наемна вноска от 300 лева без ДДС.

Подлежащите на инсталиране съоръжения и оборудване по никакъв начин не трябва да затрудняват, да възпрепятстват и нарушават нормалния ритъм на работа и експлоатация на намиращи се в близост други инсталирани съоръжения и оборудване за предоставяне на далекосъобщителни и/ или други подобни услуги.

В конкурса за гореизнесения по т. 1 от Решението обект могат да участват правни субекти – юридически лица, притежаващи индивидуална лицензия или  регистрация по обща лицензия издадена от Комисия за регулиране на съобщенията, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и/ или спорове от съдебно естество с НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. от 23.03.12г. най-късно до 04.04.12г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №12-000419-2/27.02.2012г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 04.04.12г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.00 ч., от 23.03.12г. най-късно до 04.04.12г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участниците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 10.30 ч. до 17.30 ч., от 23.03.12г. най-късно до 04.04.12г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 06.04.12г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №12-000419-2/28.02.2012г. на Изпълнителния директор. Критерий за оценяване на участниците е размерът на месечната наемна цена.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, гр. София и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/ осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: