Конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство /Архив/

ОБЯВЛЕНИЕ

 №131/23.02.2009 г. за провеждане на процедура за възлагане и извършване на строително- ремонтни работи, чрез конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство. РАЗДЕЛ I Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:    Национална Спортна База ЕАД обявява процедура за възлагане и извършване на строително-ремонтни работи, чрез конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство за следния обект:  - Зала Борба с обслужващи помещения, разположена в НЦБВТ в НСК „Диана”, находяща се в гр.София, ж.к.”Дианабад”, район „Изгрев” РАЗДЕЛ II Общи условия за участие в процедурата по възлагане В настоящата конкурсна процедура може да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които са подали заявление за участие. Всеки участник трябва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.  Когато участникът е обединение, всяко едно лице включено в обединението следва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.   Кандидатите трябва да представят: 1. Оферта на изпълнителя в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.  2. Фирмени и други документи - съобразно квалификационните изисквания към кандидатите, посочени в конкурсната документация, включително: а) Копие от документ за съдебна регистрация;  б) Удостоверение за актуално състояние /оригинал или нотариално заверено копие/ - издадено от съответния компетентен съд не по-рано от 3 /три/ месеца, преди датата на представяне на офертата;  в) Копие от идентификационната карта за регистрация в регистър "БУЛСТАТ";  г) Документ от регистрация по ЗДДС;  д) Декларация, че дружеството не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;  е) Всеки участник трябва да представи копие от застраховка за професионална отговорност. ж) Платежен документ за закупуване на настоящата документация – оригинал или копие. РАЗДЕЛ ІІІ Условия за изпълнение на процедурата ІІІ.1.) Икономически и финансови възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Изпълнението на строително- ремонтни работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.  2. Участниците трябва да притежават и представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000. 3. Участниците трябва да имат отчетена печалба за последната календарна година /2008 г/.. 4. Всеки участник трябва да представи копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2008 г. 5. Да е извършил строително-монтажни работи на минимум 5000 /пет хиляди/ кв.м. РЗП за 2008 г. 6. Документи, касаещи предложените материали, които се изискват от „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – копия. 7. Всеки участник трябва да представи копие от застраховка за професионална отговорност; 8. Всеки участник трябва да удостовери наличие на минимум 20 човека работещи на трудов договор за 2008 г., като поне 2 /двама/ специалисти инженери или архитекти. Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса за възлагане на настоящата процедура, ако не отговаря на някое от горните изисквания. РАЗДЕЛ IV Получаване на конкурсна документация и предаване на предложенията Документацията за участие в конкурса е налична на български език в срок до 20 дни след публикуването на обявата от 9:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38.  Цена за закупуване на конкурсната документация: 250,00 лв. без ДДС. Предложенията се предоставят от упълномощен представител на български език на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 в срок до 20 дни след публикуването на обявата до 17,00 часа всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, в който се съдържа друг запечатан непрозрачен плик отделно с ценовото предложение.  Върху плика кандидатът посочва предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс, e-mail. РАЗДЕЛ V Разглеждане, оценка и класиране на предложенията При разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД проверява съответствието им с предварително обявените условия. Национална Спортна База ЕАД може по всяко време да провери декларираните данни, да поиска от кандидатите да представят допълнителни документи. След разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД пристъпва към тяхното оценяване съгласно следните критерии, но не непременно в същата последователност и тежест: Предложена цена;   Техническа възможност;  Търговска репутация. За всяка една от представените оферти, комисията назначена със заповед на Изпълнителния Директора на “Национална Спортна База” ЕАД изготвя комплексна оценка. На база на представените комплексни оценки борда на Директорите на “Национална Спортна База” ЕАД взема решение за избор на главен изпълнител. Всички кандидати, които са подали предложения, ще бъдат уведомени за резултата от проведения конкурс. Възложителят - Национална Спортна База ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всяко предложение. Той може да анулира конкурсната процедура и да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат кандидат или кандидати, или каквото и да е задължение да информира засегнат кандидат или кандидати относно причините за действията си. РАЗДЕЛ VI Изискуеми депозити и гаранции 1. Гаранцията за участие е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция с офертата и да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, или като парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя „НСБ” ЕАД. За контакти: Отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова Отдел „Правен”, електронна поща: i.nakovaat signabv.bg адрес: бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Лице за контакти: юрисконсулт Илияна Накова

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  №129/23.02.2009 г. за провеждане на процедура за възлагане и извършване на строително-монтажни работи, чрез конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство. РАЗДЕЛ I Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:    Национална Спортна База ЕАД обявява процедура за възлагане и извършване на строително-монтажни работи, чрез конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство за следния обект:  - Ремонт и реконструкция на Национална Спортна База „Спортпалас”, гр. Варна РАЗДЕЛ II Общи условия за участие в процедурата по възлагане В настоящата конкурсна процедура може да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които са подали заявление за участие. Всеки участник трябва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.  Когато участникът е обединение, всяко едно лице включено в обединението следва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.   Кандидатите трябва да представят: 1. Оферта на изпълнителя в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.  2. Фирмени и други документи - съобразно квалификационните изисквания към кандидатите, посочени в конкурсната документация, включително: а) Копие от документ за съдебна регистрация;  б) Удостоверение за актуално състояние /оригинал или нотариално заверено копие/ - издадено от съответния компетентен съд не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата;  в) Копие от идентификационната карта за регистрация в регистър "БУЛСТАТ";  г) Документ от регистрация по ЗДДС;  д) Декларация, че дружеството не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;  е) Справка за оборота, реализиран от СМР на дружеството за 2008, 2007, 2006 год. ж) Справка за общия оборот на дружеството за 2008, 2007, 2006 год. з) Платежен документ за закупуване на настоящата документация – оригинал или копие. РАЗДЕЛ ІІІ Условия за изпълнение на процедурата ІІІ.1.) Икономически и финансови възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.  2. Участниците трябва да притежават и представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000. 3. Участниците трябва да докажат изпълнени СМР през всяка от последните 3 /три/ години с минимална стойност 70 000 000 /седемдесет милиона/ лева (2008, 2007, 2006) - представят се справки за оборота, реализиран от СМР за 2008, 2007 и 2006 г. и справки за общия оборот от същите години. При участие на обединение, изискването за изпълнени строително-монтажни работи през всяка от последните три години при стойност в размер на не по-малко от 70 000 000 /седемдесет милиона/ лева общо за обединението, като лидера трябва да е изпълнил минимум 90 % от обема. 4. Отчетената печалба за всяка от последните три години да е в размер минимум 3 000 000 /три милиона/ лева. При обединение лидера трябва да има печалба 90 % от изискваната. 5. Всеки участник трябва да представи и копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2008, 2007 и 2006 г. 6. Да е построил и предал с акт Обр.16 и въвел в експлоатация, поне два обекта за спортни цели, като стадиони, спортни зали, комплекси или съоръжения, през последните 5 /пет/ години. 7. Да е пуснал в експлоатация поне един футболен терен при спазени всички условия за сертифициране от УЕФА и ФИФА. 8. Документи, касаещи предложените материали, които се изискват от „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – копия. 9. Всеки участник трядва да представи копие от застраховка за професионална отговорност; Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса за възлагане на настоящата процедура, ако не отговаря на някое от горните изисквания. РАЗДЕЛ IV Получаване на конкурсна документация и предаване на предложенията Документацията за участие в конкурса е налична на български език в срок до 20 дни след публикуването на обявата от 9:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38.  Цена за закупуване на конкурсната документация: 250,00 лв. без ДДС. Предложенията се предоставят от упълномощен представител на български език на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 в срок до 20 дни след публикуването на обявата до 17,00 часа всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, в който се съдържа друг запечатан непрозрачен плик отделно с ценовото предложение.  Върху плика кандидатът посочва предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс, e-mail. РАЗДЕЛ V Разглеждане, оценка и класиране на предложенията При разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД проверява съответствието им с предварително обявените условия. Национална Спортна База ЕАД може по всяко време да провери декларираните данни, да поиска от кандидатите да представят допълнителни документи. След разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД пристъпва към тяхното оценяване съгласно следните критерии, но не непременно в същата последователност и тежест: Предложена цена;   Техническа възможност;  Търговска репутация. За всяка една от представените оферти, комисията назначена със заповед на Изпълнителния Директора на “Национална Спортна База” ЕАД изготвя комплексна оценка. На база на представените комплексни оценки борда на Директорите на “Национална Спортна База” ЕАД взема решение за избор на главен изпълнител. Всички кандидати, които са подали предложения, ще бъдат уведомени за резултата от проведения конкурс. Възложителят - Национална Спортна База ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всяко предложение. Той може да анулира конкурсната процедура и да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат кандидат или кандидати, или каквото и да е задължение да информира засегнат кандидат или кандидати относно причините за действията си. РАЗДЕЛ VI Изискуеми депозити и гаранции 1. Гаранцията за участие е в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева и следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция с офертата и да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, или като парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя „НСБ” ЕАД. За контакти: Отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова Отдел „Правен”, електронна поща: i.nakovaat signabv.bg адрес: бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Лице за контакти: юрисконсулт Илияна Накова

ОБЯВЛЕНИЕ  №130/23.02.2009 г. за провеждане на процедура за възлагане и извършванe на строително-монтажни работи, чрез конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство. РАЗДЕЛ I Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:    Национална Спортна База ЕАД обявява процедура за възлагане и извършване на строително-монтажни работи, чрез конкурс по документи за избор на главен изпълнител за сключване на договор за строителство за следния обект:  - Зала по спортна гимнастика с пристройка към нея, находяща се в Национални спортни зали „Раковски”, район „Триадица” РАЗДЕЛ II Общи условия за участие в процедурата по възлагане В настоящата конкурсна процедура може да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които са подали заявление за участие. Всеки участник трябва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.  Когато участникът е обединение, всяко едно лице включено в обединението следва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.   Кандидатите трябва да представят: 1. Оферта на изпълнителя в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.  2. Фирмени и други документи - съобразно квалификационните изисквания към кандидатите, посочени в конкурсната документация, включително: а) Копие от документ за съдебна регистрация;  б) Удостоверение за актуално състояние - издадено от съответния компетентен съд не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата, копие;  в) Копие от идентификационната карта за регистрация в регистър "БУЛСТАТ";  г) Документ от регистрация по ЗДДС;  д) Декларация, че дружеството не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;  е) Платежен документ за закупуване на настоящата документация – оригинал или копие. РАЗДЕЛ ІІІ Условия за изпълнение на процедурата ІІІ.1.) Икономически и финансови възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.  2. Участниците трябва да притежават и представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000. 3. Участниците трябва да имат отчетена печалба за последните три години /2008, 2007, 2006 г/.. 4. Всеки участник трябва да представи копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за 2008, 2007, 2006 г. 5. Да е извършил строително-монтажни работи на минимум 10 000 /десет хиляди/ кв.м. РЗП за 2008 г. 6. Всеки участник трябва да представи справка за общия оборот за 2008 г. възлизащ на не по-малко от 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева. 7. Документи, касаещи предложените материали, които се изискват от „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти – копия. 8. Всеки участник трябва да представи копие от застраховка за професионална отговорност; 9. Всеки участник трябва да удостовери наличие на минимум 30 човека работещи на трудов договор за 2008 г., като поне 2 /двама/ специалисти инженери или архитекти. Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса за възлагане на настоящата процедура, ако не отговаря на някое от горните изисквания. РАЗДЕЛ IV Получаване на конкурсна документация и предаване на предложенията Документацията за участие в конкурса е налична на български език в срок до 20 дни след публикуването на обявата от 9:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38.  Цена за закупуване на конкурсната документация: 250,00 лв. без ДДС. Предложенията се предоставят от упълномощен представител на български език на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 в срок до 20 дни след публикуването на обявата до 17,00 часа всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, в който се съдържа друг запечатан непрозрачен плик отделно с ценовото предложение.  Върху плика кандидатът посочва предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс, e-mail. РАЗДЕЛ V Разглеждане, оценка и класиране на предложенията При разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД проверява съответствието им с предварително обявените условия. Национална Спортна База ЕАД може по всяко време да провери декларираните данни, да поиска от кандидатите да представят допълнителни документи. След разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД пристъпва към тяхното оценяване съгласно следните критерии, но не непременно в същата последователност и тежест: Предложена цена;   Техническа възможност;  Търговска репутация. За всяка една от представените оферти, комисията назначена със заповед на Изпълнителния Директора на “Национална Спортна База” ЕАД изготвя комплексна оценка. На база на представените комплексни оценки борда на Директорите на “Национална Спортна База” ЕАД взема решение за избор на главен изпълнител. Всички кандидати, които са подали предложения, ще бъдат уведомени за резултата от проведения конкурс. Възложителят - Национална Спортна База ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всяко предложение. Той може да анулира конкурсната процедура и да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат кандидат или кандидати, или каквото и да е задължение да информира засегнат кандидат или кандидати относно причините за действията си. РАЗДЕЛ VI Изискуеми депозити и гаранции 1. Гаранцията за участие е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция с офертата и да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника, или като парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя „НСБ” ЕАД. За контакти: Отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова Отдел „Правен”, електронна поща: i.nakovaat signabv.bg адрес: бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Лице за контакти: юрисконсулт Илияна Накова.

Документи:

Obqvlenie.doc