Конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 22/06/2009 г. /Архив/

СЪОБЩЕНИЕ № 05.06.09..18.06.09..22.06.09/03.06.2009 г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти:I. За срок от 3 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:1. Помещение за ресторант, бивш ресторант “Коне в почивка”, с обща площ - 155,6 кв.м., както и прилежаща тераса с площ – 181 кв.м., находящи се в гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28, КСБ “Хан Аспарух”, при начална месечна наемна цена – 800 Евро, без ДДС;В конкурса за гореизнесения обект/помещение за ресторант могат да участват търговци, регистрирани по Търговския закон, които нямат публичноправни задължения към Държавата и Общините, което се удостоверява със съответна служебна бележка, както и такива, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и/или спорове от административно и/или съдебно естество с НСБ” ЕАД.II. За срок от 10 г., срещу заплащане на месечен наем:1. старо спортно игрище, представляващо терен за открити тенис кортове, находящи се в НСК „Диана” в близост до хотел „Диана 3”, с обща площ от 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 630 Евро, без ДДС;2. помещения с площ от 300 /триста/ кв.м., включващо в себе си съблекални за съдии, стая за масажи и ½ част от общо помещение, състоящо се от съблекалня, баня и WC, всички общо представляващи част от покритата площ на „ниското тяло” на покрития плувен басейн, с единствено възможно предназначение за обслужване дейността на покрития плувен басейн, при начална месечна наемна цена – 320 Евро, без ДДС. Гореописаните по т. 2 помещения не могат да се използват самостоятелно и независимо от покрития плувен басейн, същите следва да обслужват предназначението на основната дейност на басейна.  В конкурса за обект с № 1 от Раздел II могат да участват спортни федерации по смисъла на чл. 14 ал. 1 от ЗФВС, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, лицензирани да осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност в областта на тениса на корт и приети за членове на Международната федерация по тенис. Кандидатите спортни федерации за обекта са длъжни да разработят и представят проект за създаване и развитие на Национален център по тенис на корт. В конкурса за обект с № 2 от Раздел II могат да участват спортни федерации по смисъла на чл. 14 ал. 1 от ЗФВС, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, лицензирани да осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност в областта на плувните спортове, приети за редовни членове на LEN и FINA, които имат опит повече от три години в стопанисването на закрит плувен басейн с олимпийски размери, и към датата на конкурса продължават да стопанисват такъв. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 05.06.09 г. най-късно до 18.06.09 г., срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 18.06.09 г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува и получава в касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 05.06.09 г. най-късно до 18.06.09 г. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус и документи по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 05.06.09 г. най-късно до 18.06.09 г. в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват на 22.06.09 г. от 10.30 часа на закрито заседание на назначена от Изпълнителния директор комисия. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект.

Съобщението, условията и правилата за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес:

www.nsb.bg

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Документи: