Закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор/Архив/

ОБЯВЛЕНИЕ   №133/23.02.2009 г. за провеждане на процедура за възлагане и извършванe на строителeн надзор, чрез закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор.

 

РАЗДЕЛ I Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:    Национална Спортна База ЕАД обявява процедура за възлагане и извършване на строителeн надзор, чрез закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор на следните обекти: - Ремонтни работи на Национален център по борба, вдигане на тежести и джудо, НСК „Диана”, гр. София – Зала борба  - Зала по спортна гимнастика с пристройка към нея, находяща се в Национални спортни зали „Раковски”, район „Триадица” РАЗДЕЛ II Общи условия за участие в процедурата по възлагане В настоящата конкурсна процедура може да участват всички български или чуждестранни лицензирани юридически лица, както и техни обединения, които са подали заявление за участие. Всеки участник трябва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.  Когато участникът е обединение, всяко едно лице включено в обединението следва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.   Кандидатите трябва да представят: 1. Оферта на изпълнителя в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.  2. Фирмени и други документи - съобразно квалификационните изисквания към кандидатите, посочени в конкурсната документация, включително: а) Копие от документ за съдебна регистрация;  б) Удостоверение за актуално състояние - издадено от съответния компетентен съд не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата, копие;  в) Копие от идентификационната карта за регистрация в регистър "БУЛСТАТ";  г) Документ от регистрация по ЗДДС;  д) Декларация, че дружеството не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;  е) Платежен документ за закупуване на настоящата документация – оригинал или копие. ж) Копие от баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2008 г., 2007 г. и 2006 г.. 3. Всеки участник трябва да представи копие от застраховка за професионална отговорност; РАЗДЕЛ ІІІ Условия за изпълнение на процедурата ІІІ.1.) Икономически и финансови възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да е реализирал общо печалба през последните 3 /три/ години, а именно: през 2006, 2007 и 2008 г.  2. Годишният оборот на участника за всяка от последните 2 /две/ отчетни години, да не е по-малък от 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/ лева.  3. Участикът трябва да докаже, че минимум 80 % от доходите му за последните 2 /две/ отчетни години са от извършване на строителен надзор. В случай, че участникът участва като обединение /консорциум/, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението /консорциум и др./ като цяло.  4. Участникът трябва да докаже, че през периода от 01.01.2006 г. до датата на подаване на офертата е изпълнявал строителен надзор със сумарна РЗП по-голяма от 90 000 /деветдесет хиляди/ кв.м. Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса за възлагане на настоящата процедура ако не отговаря на някое от горните изисквания. РАЗДЕЛ IV Получаване на конкурсна документация и предаване на предложенията Документацията за участие в конкурса е налична на български език в срок до 20 дни след публикуването на обявата от 9:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38.  Цена за закупуване на конкурсната документация: 80,00 лв. с ДДС. Предложенията се предоставят от упълномощен представител на български език на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 в срок до 20 дни след публикуването на обявата до 17,00 часа всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, в който се съдържа друг запечатан непрозрачен плик отделно с ценовото предложение.  Върху плика кандидатът посочва предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс, e-mail. РАЗДЕЛ V Разглеждане, оценка и класиране на предложенията При разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД проверява съответствието им с предварително обявените условия. Национална Спортна База ЕАД може по всяко време да провери декларираните данни, да поиска от кандидатите да представят допълнителни документи. След разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД пристъпва към тяхното оценяване съгласно следните критерии, но не непременно в същата последователност и тежест: Предложена цена;   Техническа възможност;  Търговска репутация. За всяка една от представените оферти, комисията назначена със заповед на Изпълнителния Директора на “Национална Спортна База” ЕАД изготвя комплексна оценка. На база на представените комплексни оценки борда на Директорите на “Национална Спортна База” ЕАД взема решение за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор. Всички кандидати, които са подали предложения, ще бъдат уведомени за резултата от проведения конкурс. Възложителят - Национална Спортна База ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всяко предложение. Той може да анулира конкурсната процедура и да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат кандидат или кандидати, или каквото и да е задължение да информира засегнат кандидат или кандидати относно причините за действията си. РАЗДЕЛ VI Изискуеми депозити и гаранции 1. Не се изискват. За контакти: Отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова Отдел „Правен”, електронна поща: i.nakovaat signabv.bg адрес: бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Лице за контакти: юрисконсулт Илияна Накова

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ   №132/23.02.2009 г. за провеждане на процедура за възлагане и извършванe на строителeн надзор, чрез закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор.

РАЗДЕЛ I Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:    Национална Спортна База ЕАД обявява процедура за възлагане и извършване на строителeн надзор, чрез закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване строителен надзор на обект:   - Национална Спортна База „Спортпалас”, гр. Варна - реконструкция РАЗДЕЛ II Общи условия за участие в процедурата по възлагане В настоящата конкурсна процедура може да участват всички български или чуждестранни лицензирани юридически лица, както и техни обединения, които са подали заявление за участие. Всеки участник трябва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.  Когато участникът е обединение, всяко едно лице включено в обединението следва да отговаря на установените в настоящата документация изисквания.   Кандидатите трябва да представят: 1. Оферта на изпълнителя в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.  2. Фирмени и други документи - съобразно квалификационните изисквания към кандидатите, посочени в конкурсната документация, включително: а) Копие от документ за съдебна регистрация;  б) Удостоверение за актуално състояние - издадено от съответния компетентен съд не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата, копие;  в) Копие от идентификационната карта за регистрация в регистър "БУЛСТАТ";  г) Документ от регистрация по ЗДДС;  д) Декларация, че дружеството не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;  е) Платежен документ за закупуване на настоящата документация – оригинал или копие. ж) Копие от баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2008 г., 2007 г. и 2006 г.. 3. Всеки участник трябва да представи копие от застраховка за професионална отговорност; РАЗДЕЛ ІІІ Условия за изпълнение на процедурата ІІІ.1.) Икономически и финансови възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да е реализирал общо печалба през последните 3 /три/ години, а именно: през 2006, 2007 и 2008 г.  2. Годишният оборот на участника за всяка от последните 2 /две/ отчетни години, да не е по-малък от 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/ лева.  3. Участикът трябва да докаже, че минимум 80 % от доходите му за последните 2 /две/ отчетни години са от извършване на строителен надзор. В случай, че участникът участва като обединение /консорциум/, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението /консорциум и др./ като цяло.  4. Участникът трябва да докаже, че през периода от 01.01.2006 г. до датата на подаване на офертата е изпълнявал строителен надзор със сумарна РЗП по-голяма от 90 000 /деветдесет хиляди/ кв.м. Участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса за възлагане на настоящата процедура ако не отговаря на някое от горните изисквания. РАЗДЕЛ IV Получаване на конкурсна документация и предаване на предложенията Документацията за участие в конкурса е налична на български език в срок до 20 дни след публикуването на обявата от 9:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38.  Цена за закупуване на конкурсната документация: 80,00 лв. с ДДС. Предложенията се предоставят от упълномощен представител на български език на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 в срок до 20 дни след публикуването на обявата до 17,00 часа всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, в който се съдържа друг запечатан непрозрачен плик отделно с ценовото предложение.  Върху плика кандидатът посочва предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс, e-mail. РАЗДЕЛ V Разглеждане, оценка и класиране на предложенията При разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД проверява съответствието им с предварително обявените условия. Национална Спортна База ЕАД може по всяко време да провери декларираните данни, да поиска от кандидатите да представят допълнителни документи. След разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД пристъпва към тяхното оценяване съгласно следните критерии, но не непременно в същата последователност и тежест: Предложена цена;   Техническа възможност;  Търговска репутация. За всяка една от представените оферти, комисията назначена със заповед на Изпълнителния Директора на “Национална Спортна База” ЕАД изготвя комплексна оценка. На база на представените комплексни оценки борда на Директорите на “Национална Спортна База” ЕАД взема решение за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор. Всички кандидати, които са подали предложения, ще бъдат уведомени за резултата от проведения конкурс. Възложителят - Национална Спортна База ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всяко предложение. Той може да анулира конкурсната процедура и да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат кандидат или кандидати, или каквото и да е задължение да информира засегнат кандидат или кандидати относно причините за действията си. РАЗДЕЛ VI Изискуеми депозити и гаранции 1. Не се изискват. За контакти: Отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidialazarovaat signabv.bg адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова Отдел „Правен”, електронна поща: i.nakovaat signabv.bg адрес: бул.”Евлоги Георгиев” № 38. Лице за контакти: юрисконсулт Илияна Накова.

 

Документи:

Obqvlenie.doc