Закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и управление на проекти /Архив/

ОБЯВЛЕНИЕ №95/17.02.2009 г. за провеждане на закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол и управление на проекти.

РАЗДЕЛ І: Предмет на конкурсната процедура  I.1) Възложител, адреси и лица за контакт: Възложител: „Национална Спортна База” ЕАД, Адрес: П.к.: 1000, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 38 За контакти: ”Национална Спортна База” ЕАД отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidia_s_lazarovaat signabv.bg Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова I.2) Предмет на конкурсната процедура:  Национална Спортна База ЕАД обявява закрит конкурс по документи за избор на изпълнител за упражняване инвеститорски контрол и управление на проектите за следните обекти:  1.Реконструкция на Национална Спортна База „Спортпалас”, гр. Варна 2.Ремонтни работи на зала по спортна гимнастика и пристройка, НСЗ „Раковски”, гр. София 3.Ремонтни работи на Национален център по борба, вдигане на тежести и джудо, НСК „Диана”, гр. София Кандидатът трябва да изготви становище и финансов анализ по документацията представена от потенциалните изпълнители от проведените конкурси за избор на главен изпълнител. Консултантът, упражняващ инвеститорският контрол съблюдава също така дали се използуват най-икономичните, ефективни и общоприети професионални практики, дали се съблюдават изискванията, заложени в условията на договора между Възложителя и Изпълнителя, проверява количествата, заложени в документацията, работния график и регулативните документи и стандарти по българското законодателство. Възложителят си запазва правото на промени в количествата по видове типови документи в зависимост от потребностите възникнали в хода на изпълнение. РАЗДЕЛ II. Общи условия за участие в процедурата по възлагане В настоящата конкурсна процедура може да участва всяко българско или чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство.   Кандидатите трябва да представят: 2.1. Оферта на изпълнителя в съответствие с изискванията посочени в тръжната документация.  2.2. Фирмени и други документи - съобразно квалификационните изисквания към кандидатите, посочени в тръжната документация, включително: 1) Копие от документ за съдебна регистрация;  2) Удостоверение за актуално състояние - издадено най-малко шест месеца по-рано, копие;  3) Копие от идентификационната карта за регистрация в регистър "БУЛСТАТ";  4) Документ от регистрация по ЗДДС;  5) Декларация, че дружеството не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;  6) Копие от баланс на дружеството за 2007 год. 7)Копия на отчета за приходите и разходите и отчета за паричния поток на кандидата за 2007 год. 8) Документ за закупуване на конкурсната документация. РАЗДЕЛ ІІІ. Икономически и технически възможности ІІІ.1.) Икономически и финансови възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да е реализирал общо печалба през последните 3 (три) години, а именно: през 2006, 2007 и 2008 година.  2. Годишният оборот на участника за всяка от последните 2 (две) отчетни години, да е не е по-малък от 650 000 лева (шестстотин и петдесет хиляди лева).  3. Участникът трябва да докаже, че минимум 80 % от доходите му за последните 2 (две) отчетни години са от извършване на инвеститорски контрол / управление на проекти/ в областта на изграждане на гражданско строителство. В случай, че участникът участва като обединение /консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. ІІІ.2.) Технически възможности   Минимални изисквания и изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да покаже, че има поне по един (1) инженер с над 10 годишен опит в Управлението на проекти, един (1) с над 10 годишен опит в провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнител на големи обществени проекти, и един (1) правоспособен юрист с над 10 годишен богат опит в областта на изготвяне и на рамката на тръжни процедури за избор на изпълнител.  2. Участникът трябва да покаже, че притежава опит в:  2.1. Инвеститорски контрол и управлението на проекти ; 2.2. Подготовка на 3 бр. конкурсни досиета за избор на изпълнител на строителство и/или реконструкция със същата значимост; 2.3. Успешно изпълнение на поне 3 (три) договора през периода от 01.01.2006 г. до датата на получаване на офертата, в който делът на индивидуалния участник е бил поне 80 %, и в рамките, на който кандидатът е изготвил конкурсни документации за избор на изпълнител на строителни работи с инвестиционна стойност над 10 000 000 лева всеки, съгласно българското законодателство. Във всяка от референциите, частта от услугата, която е изпълнена от участника, трябва да бъде поне 80 % от стойността на цялата услуга.  3. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в техническите спецификации и задължително да посочи следните ключови експерти: Ръководител на екипа от експерти; Експерт по изпълнение на тръжни процедури и инвестиционни процеси; Юрист. 4. Участникът трябва да докаже, че през периода от 01.01.2006 г. до датата на получаване на офертата е изпълнявал инвеститорски контрол /управлявал проекти/ с сумарна РЗП по голяма от 90 000 м²/деветдесет хиляди квадратни метра/. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. РАЗДЕЛ IV. Получаване на конкурсна документация и предаване на предложенията Документацията за участие в конкурса е налична на български език в срок до 14 дни след публикуването на обявата от 9:30 до 17:00 часа на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38. Цена за закупуване на конкурсната документация: 80,00 лв. с ДДС. Предложенията се предоставят от упълномощен представител на български език на адрес: гр. София, Национална Спортна База ЕАД, отдел "Капитално строителство" Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 в срок до 14 дни след публикуването на обявата до 17,00 часа всеки работен ден в запечатан непрозрачен плик, в който се съдържа друг запечатан непрозрачен плик отделно с ценовото предложение.  Върху плика кандидатът посочва предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс, e-mail. РАЗДЕЛ V. Разглеждане, оценка и класиране на предложенията При разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД проверява съответствието им с предварително обявените условия. Национална Спортна База ЕАД може по всяко време да провери декларираните данни, да поиска от кандидатите да представят допълнителни документи. След разглеждане на предложенията Национална Спортна База ЕАД пристъпва към тяхното оценяване съгласно следните критерии, но не непременно в същата последователност и тежест: Предложена цена;  Техническа възможност;  Търговска репутация. За всяка една от представените оферти, комисията назначена със заповед на Изпълнителния Директора на “Национална Спортна База” ЕАД изготвя комплексна оценка. На база на представените комплексни оценки борда на Директорите на “Национална Спортна База” ЕАД взема решение за избор на изпълнител упражняващ инвеститорски контрол. Всички кандидати, които са подали предложения, ще бъдат уведомени за резултата от проведената процедура. Възложителят - Национална Спортна База ЕАД си запазва правото да приеме или отхвърли всяко предложение. Той може да анулира конкурсната процедура и да отхвърли всички предложения по всяко време преди сключване на договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат кандидат или кандидати, или каквото и да е задължение да информира засегнат кандидат или кандидати относно причините за действията си. РАЗДЕЛ VI. Изискуеми депозити и гаранции Не се изискват. РАЗДЕЛ VII. За контакти: Въпроси по техническата част: отдел "Капитално строителство" електронна поща: lidia_s_lazarovaat signabv.bg Адрес: бул. Евлоги Георгиев № 38 Лице за контакти: арх. Лидия Лазарова.

 

Документи:

Obqvlenie.doc