Закрит конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 16.05.2011г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 26.04..12.05..16.05.2011г./21.04.2011г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции в стойностен размер не по-малко от 15 000 лева:

1. Четири броя складови помещения за съхранение на фураж/ слама и овес / и отделно помещение/ канцелария с предверие, всички находящи се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, както следва:

-  метален склад за сено с площ от 300 кв.м.;

-  склад 1 срещу покрития манеж, в непосредствена близост до сградата на ветеринарната лечебница, с площ от 250 кв.м.;

-  два склада, с обща площ от 26.80 кв.м., съответно склад за овес към конюшня №2 с площ от 8.8 кв.м. и склад за овес в конюшня №1 с площ от 18 кв.м.;

-  канцелария с предверие: представлява едноетажна пристройка към сградата на склад 1, с площ от 14 кв.м., при начална месечна наемна цена  за обектите по т. 1 от 320 лв. без  ДДС.

Предназначението на обектите по т. 1 е за съхранение на фураж/ слама и овес / и същите не могат да се използват за други цели от участник в процедурата по отдаването им под наем.

В търга за гореизнесените обекти по т. 1 от Решението могат да участват правни субекти – физически лица или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/ или съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 26.04.11г. най-късно до 12.05.11г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №11-001114-2/19.04.2011г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 12.05.11г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.04.11г. най-късно до 12.05.11г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 26.04.11г. най-късно до 12.05.11г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 16.05.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-001114-2/20.04.2011г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg           

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на КСБ „Хан Аспарух”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/осигурява достъп на кандидат - участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: