Закрит конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 12.01.2010г. /Архив/

СЪОБЩЕНИЕ № 24.12.09..08.01.10..12.01.10/22.12.2009 г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД

 

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следнитеобекти:

I. За срок от 10 г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. Национална ветроходна база „яз. Искър”, гр. София, район „Панчарево”, язовир „Искър”, състояща се от:

- хотелска част: едноетажна масивна сграда с РЗП – 532 кв.м, съдържаща столова с кухня.

От южната страна на хотела са разположени 5 броя стаи с по 4 броя легла всяка, като една част от тях са със собствен санитарен възел, а другите ползват общият санитарен възел на етажа. От северната страна на хотела, освен кухненският блок, са разположени 2 броя стаи с по 3 легла и 3 броя стои с по 2 легла всяка от тях, както и общите санитарни възли и действаща сауна;

- административен блок: двуетажна масивна сграда с РЗП – 192 кв.м., на първия етаж състояща се от зала с барплот и рукванд, ел. табло, стая и тоалетни с баня със самостоятелен вход и на втория етаж с разположени 2 броя апартаменти със санитарни възли;

- хангари: масивна едноетажна сграда с покрив от LT ламарина и с РЗП – 640кв.м.;

- открита площадка с два тенискорта с асфалтова настилка /неравна и напукана и целите обрасли с диворастящи храсти/;

- водохващане, състоящо се от каптаж, утаител, резервоар за вода, тръбна мрежа до площадката и изгребна яма с обем 200 м3;

- земя с площ по акт за собственост от 18 700 кв.м., при начална месечна наемна цена от 4 100 лв. без ДДС.      

Базата се използва за ветроходство и съответният наемател не може да сменя предназначението на обекта.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 24.12.09 г. най-късно до 08.01.10 г., срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Най-късно до 17.30 ч. на 08.01.10 г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува и получава в касата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 24.12.09 г. най-късно до 08.01.10 г. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус и документи  по образец в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 24.12.09 г. най-късно до 08.01.10 г. в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват на 12.01.10 г. от 10.30 часа на закрито заседание на назначена от Изпълнителния директор комисия. Критериите за оценяване на участниците  са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект.

Съобщението, условията и правилата за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски” и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nsb.bg

         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Документи: