Закрит конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД 10.06.2011г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 25.05..08.06..10.06.2011г./14.05.2011г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. помещение на второ ниво в южни трибуни на басейн „Диана”, с площ от 154 кв.м., бивши офис помещения, състоящи се от едно основно помещение и спомагателни помещения и санитарни възли, с начална месечна наемна цена от 500 Евро, без ДДС. 

 

В търга за гореизнесения обекти по т. 1 от Решението могат да участват правни субекти – физически лица или юридически лица, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от административно и/ или съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 16.30 ч. от 25.05.11г. най-късно до 08.06.11г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №11-001300-1/16.05.2011г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.00 ч. на 08.06.11г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 16.00 ч., от 25.05.11г. най-късно до 08.06.11г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 25.05.11г. най-късно до 08.06.11г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 10.06.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-001301-1/16.05.2011г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.bulgariasportbase.com           

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/осигурява достъп на кандидат - участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: