Закрит конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на “НСБ” ЕАД 31.01.2011г. /Архив/

РЕШЕНИЕ № 14.01..27.01..31.01.2011г./10.01.2011г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на “НСБ” ЕАД.

“Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем на следния обект:

I. За срок от 10г., срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции:

1. старо спортно игрище, представляващо терен за открити тенис кортове, находящи се в НСК „Диана”, гр. София, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” №1, в близост до хотел „Диана 3”, с обща площ от 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 700 Евро, без ДДС;

В конкурса за горецитирания обект могат да участват спортни организации по смисъла на разпоредбите на чл. 10 и следващите от Глава трета от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно - състезателна дейност в сферата на тениса на корт. Спортните федерации и националните спортни организации следва да са лицензирани от МФВС за осъществяване на спортна дейност в сферата на тениса на корт, докато спортните клубове следва да са членове на съответната федерация за осъществяване на спортна дейност в областта на тениса на корт.

При изготвяне на инвестиционната програма кандидат участниците следва да имат в предвид, че “НСБ” ЕАД е в процедура на съдебен спор с реституционен характер за част от територията на НСК “Диана”.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 14.01.11г. най-късно до 27.01.11г., включително, срещу фактура за закупена конкурсна документация на стойност 70 /седемдесет/ лева, без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед №11-000063-1/10.01.2011г. на Изпълнителния директор. Най-късно до 17.30 ч. на 27.01.11г., трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за съответния обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38, сектор „А”, всеки делничен ден, от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 14.01.11г. най-късно до 27.01.11г., включително. Депозитът се заплаща в касата на “НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството. Участиците в конкурса, съгласно общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи  по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик от 9.30 ч. до 17.30 ч., от 14.01.11г. най-късно до 27.01.11г., включително, в деловодството на “НСБ” ЕАД или по пощата. Подадените документи се разпечатват в стая № 3 на 31.01.11г. в 10.30 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед №11-000064-1/10.01.2011г. на Изпълнителния директор. Критериите за оценяване на участниците са размера на месечната наемна цена и инвестиционната програма за съответния обект.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на “НСБ” ЕАД в сградата на НС “Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги Георгиев” №38, гр. София и на страницата на дружеството в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.bulgariasportbase.com         

Допълнителна информация от Отдел “Правен” на тел. (02) 9300 767.

Управителят на НСК „Диана”, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, следва да допуска/осигурява достъп на кандидат - участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представена от същите /кандидат - участниците/ на фактура за закупена конкурсна документация.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                     /ПЕТЪР БОЖИЛОВ/

 

Документи: